MC # 390198       USDOT # 897520
 
 
 
No hooks or metal touches bikes.